Bittisiirto suomi parisuhde

Bittisiirrolla on maksulaitoslain mukainen oikeus tarjota maksupalveluja Suomessa. Bittisiirto tarjoaa maksutapahtuman toteuttamista. Bittisiirron maksupalveluiden tarjoamista ja toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL , FI Helsinki, puhelin 09  51, www.

Käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin rekisteröitymällä Palveluun. Käyttäjä saa kaikki Palvelun ominaisuudet käyttöönsä kuitenkin vasta, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, Käyttäjä on tunnistautunut vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä käyttäen TUPAS ja Palveluntarjoaja on vahvistanut käyttäjätilin tunnistamalla Käyttäjän. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessään Palvelua.

Käyttöehdot ovat milloin tahansa saatavissa ja tallennettavissa osoitteessa https: Käyttäjän tulee olla vuotta täyttänyt eli täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Palveluun voidaan tunnistautua ainoastaan yksityishenkilön henkilökohtaisen sähköisen tunnistautumisen kautta.

Käyttäjän on valittava henkilökohtainen salasana rekisteröityessään Palveluun Palveluntarjoajan verkkosivuston kautta. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ja käyttämään salasanaa ja muita tunnuksia huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille. Käyttääksesi Palvelua sinun tulee hyväksyä nämä Pikasiirto-palvelun Käyttöehdot. Et voi käyttää Palvelua ellet hyväksy Käyttöehtoja.

Samalla kun hyväksyt Käyttöehdot, hyväksyt myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntö. Käyttöehdot hyväksytään suoraan käyttämällä Palvelua. Tässä tapauksessa ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluntarjoaja katsoo Palvelun käyttösi Käyttöehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien. Et voi käyttää Palvelua, etkä hyväksyä Käyttöehtoja jos a sinulla ei ole oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Bittisiirto Oy: Ennen kuin jatkat, sinun on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa itsellesi kopio Käyttöehdoista arkistointia varten.

Voidaksesi käyttää Palvelua, Palveluntarjoajan on hyväksyttävä käyttäjätilisi. Voit toimittaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot rekisteröityessäsi Palveluun Käyttäjäksi. Antaessasi tunnistamiseen edellytetyt tiedot, vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä. Palvelun Käyttäjän tulee toimittaa omat tunnistustietonsa sekä tunnistautua käyttäen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä TUPAS.

Käyttäjätilin hyväksymiseksi Palveluntarjoaja voi tarvittaessa pyytää Käyttäjää toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestään. Palveluntarjoaja voi lisäksi etsiä Käyttäjästä tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä. Oikeushenkilön edustajan tulee toimittaa yrityksen tunnistustiedot, omat tunnistustietonsa, yrityksen kaupparekisteriote tai vastaava , yhtiöjärjestys, tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista sekä kopio passi- tai henkilökortista.

Tiedot voidaan antaa rekisteröitymisen yhteydessä tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Mikäli Käyttäjä jättää toimittamatta minkä tahansa Palveluntarjoajan pyytämän tiedon taikka mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö, jäädyttää käyttäjätili ja rahavarat sekä olla toteuttamatta Maksutoimeksiantoa siihen saakka, kunnes oikeat, paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot toimitetaan Palveluntarjoajalle.

Käyttäjätilin hyväksyminen on Palveluntarjoajan päätettävissä. Palveluntarjoaja voi jättää käyttäjätilin hyväksymättä mistä tahansa syystä ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja voi perua tekemänsä käyttäjätilin hyväksynnän koska tahansa ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Mikäli käyttäjätilin hyväksyntä perutaan, Käyttäjä ei pysty käyttämään Palvelua. Palvelua saa käyttää vain lailla sallittuihin tarkoituksiin lakien ja Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Väärän nimen tai muiden henkilötietojen antaminen taikka muu lainvastainen toiminta on kiellettyä.

Palveluntarjoaja tekee kaikkensa myötävaikuttaakseen petollisten Käyttäjien saattamiseen vastuuseen, ja häiriökäyttäytymisestä voidaan ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle viranomaiselle. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei saa käyttää tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.

Pikasiirto-palvelu mahdollistaa rahan siirtämisen eri pankeissa sijaitsevien pankkitilien välillä tavallista tilisiirtoa nopeammin. Pikasiirto-palvelussa on mahdollista tehdä maksuja. Palvelussa ei ole mahdollista vastaanottaa maksuja. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että maksu välitetään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään tunnin viiveellä. Palvelu toimii Suomessa toimivien pankkien ja niiden tarjoamien maksutilien välillä.

Tuetut pankit ovat eritelty Palvelun internetsivuilla. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja Maksunsaajan välisen sopimuksen osapuoli, vaan toimii ainoastaan maksutapahtuman toteuttajana Käyttäjän antamalle Maksutoimeksiannolle. Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Käyttäjää koskevia tietoja, myös luottotiedot, Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein.

Tietoja voidaan käyttää Käyttäjän luottokelpoisuuden arvioimiseen ja palvelujen tuottamiseen Käyttäjälle sekä markkinoinnin suuntaamiseen. Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille rikosten selvittämiseksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjällä on velvollisuus antaa Palveluntarjoajalle Käyttäjän tunnistamiseksi ja tuntemiseksi tarvittavat tiedot.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Käyttäjän antamia tietoja, kuten Käyttäjän tilinumero ja nimi, Maksunsaajan pankille. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan Maksunsaajalle Käyttäjän nimen. Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Maksunsaajaa koskevia tietoja Käyttäjän pankille. Maksujen mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot.

Palveluntarjoaja pyrkii lähettämään tiedot Käyttäjän sekä Maksunsaajan pankille tiedot maksajasta sekä Maksunsaajasta maksutoimeksiannon toteuttamisen yhteydessä. Käyttäjä tekee Maksutoimeksiannon ja antaa suostumuksensa Maksutoimeksiannon toteuttamiseen antamalla Palveluntarjoajalle maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot sekä suorittamalla Maksutoimeksiantoa vastaavan summan ja Palveluntarjoajan palvelumaksun verkkopankkimaksun kautta Palveluntarjoajalle.

Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja vastaanotetuksi, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän antamat tiedot ja verkkopankkimaksun. Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Palveluntarjoajalle antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Käyttäjä on antanut Maksutoimeksiannon Palveluntarjoajalle ja suorittanut edellä mainitun verkkopankkimaksun Palveluntarjoajalle.

Käyttäjän on annettava riittävät ja oikeat tiedot Maksutoimeksiannon suorittamista varten. Näitä tietoja ovat erityisesti:. Käyttäjä on vastuussa siitä, että edellä mainitut tiedot ovat oikein eikä Palveluntarjoaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Maksutapahtuma välitetään Maksunsaajalle yksinomaan kansainvälisen tilinumeron IBAN-koodin perusteella, vaikka Käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muita tietoja Maksutoimeksiannon toteuttamiseksi.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan Maksutoimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua tai sen osaa, jos Maksutoimeksianto ei sisällä sen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut Käyttäjän verkkopankkimaksua tai Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja ilmoittaa tällöin Käyttäjälle Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä Käyttäjän rekisteröimisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty.

Mikäli Käyttäjä ei ole siirtänyt Maksutoimeksiannon edellyttämiä varoja Palveluntarjoajalle 30 minuutin kuluessa Maksutoimeksiannon antamisesta Palvelun kautta, peruuntuu Maksutoimeksianto automaattisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus jättää Maksutoimeksianto suorittamatta ja lopettaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä rikollista toimintaa maksun välitykseen liittyen.

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Maksutoimeksianto toteuttamatta, jos se on joko Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin taikka Palveluntarjoajan teknisten syiden vuoksi estynyt. Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein avustamaan Käyttäjää maksutapahtuman jäljittämisessä.

Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä Käyttäjältä maksutapahtuman jäljittämisestä kohtuullinen korvaus, jos Käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon. Jos Maksutoimeksianto on jäänyt kokonaan toteuttamatta, Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle maksun rahamäärän ilman aiheetonta viivästystä. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palvelumaksun palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä.

Palveluntarjoaja ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että Käyttäjä on antanut Palveluntarjoajalle virheellistä tai puutteellisia tietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä Palveluiden käyttämisestä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää kyseiset maksut siirrettävistä varoista ennen varojen siirtämistä Maksunsaajalle.

Palveluntarjoaja ei vastaa Maksunsaajan tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti perimistä palvelumaksuista tai palkkioista.

Hinnaston mukainen palvelumaksu on 2,9 prosenttia maksun määrästä plus kaksi 2 euroa per siirto. Palveluntarjoaja antaa Palvelua koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelua suomen kielellä. Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan sähköiset viestit.

Maksupalvelun Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen aikana Puitesopimuksen ehdot sekä tässä asiakirjassa annetut ennakkotiedot sähköpostitse. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksutapahtumien toteutuksessa tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo toteutettu Maksunsaajalle kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta.

Sitä käytetään aktiivisesti esimerkiksi. Kokeile Pikasiirtoa nyt ilmaiseksi. Toisin sanoen mitä enemmän siirrät, sitä vähemmän kuluja suhteellisesti maksat. Siirrät kaverillesi omalta Osuuspankin tililtä Nordeaan 20 euroa. Eli jos aiot siirtää samalle kaverille pikasiirtona rahaa useana eri päivänä lyhyen ajan sisällä, kannattaa harkita maksujen niputtamista palvelumaksujen pienentämiseksi. Rahantakojan lukijana sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä ensimmäinen pikasiirtosi ilman ylimääräisiä kuluja.

Seuraa alla olevia ohjeita, niin onnistut varmasti. Luo uusi käyttäjätili kirjautumalla sisään Facebook- tai Google-tililläsi, tai luomalla uusi tili käyttäen sähköpostiosoitettasi. Nyt tilisi on valmis ja voit aloittaa tekemällä ensimmäisen siirtosi. Klikkaa ylhäältä Uusi siirto.

Yhteensä-rivillä näkyvä summa veloitetaan sinun tililtäsi. Maksa tilisiirto verkkopankissa tai peru siirto, ellet halua viedä sitä loppuun asti. Nyt rahojen pitäisi olla vastaanottajan tilillä.

Lopuksi sinun mahdollista katsoa kuitti tapahtumasta tai jakaa linkki suoritetusta maksusta esimerkiksi sähköpostilla vastaanottajalle. Olen itse tehnyt kymmeniä pikasiirtoja, ja kaikki ovat onnistuneet täydellisesti ilman ongelmia. Rahat ovat siirtyneet pankista toiseen reaaliajassa, enkä havainnut siirrossa minkäänlaista ylimääräistä viivettä. Siirto kestää nykyisellään noin 30 sekuntia.

Mikäli sinulla on käyttöä tällaiselle palvelulle, voin lämpimästi suositella Pikasiirtoa. Mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan tarvitsemme erillisiä palveluita nopeisiin pankkien välisiin siirtoihin.

Onko sinulla kokemuksia Pikasiirrosta? Onko siinä jotain epäilyttävää, vai oletko jo palvelun vakituinen käyttäjä? Kerro kokemuksesi ja mietteesi kommenteissa. Lunasta ilmainen pikasiirtosi tästä.

Liittymällä Pikasiirron käyttäjäksi tämän sivun linkeistä tai yllä olevasta painikkeesta saat lahjaksi ensimmäisen pikasiirtosi ilman palvelumaksuja ja säästät rahaa jopa kymmeniä euroja. Kokeilin tänään tuota teidän pikasiirtoa, ehkä olen ymmärtänyt tekstinne väärin.

Sen jossa mainittiin, että ensimmäinen siirto on maksuton. Minulta ainakin veloitettiin kulut. Siirryitkö Pikasiirron sivuille tämän artikkelin linkeistä tai tuosta sivupalkin bannerista? Mikäli siirryit ja rekisteröidyit käyttäjäksi ohjeen mukaisesti, olisi ensimmäisen siirron pitänyt olla ilman kuluja.

Jos käytät verkkoselaimessasi AdBlockeria tai muuta mainokset estävää lisäosaa, voi olla, ettei Pikasiirto rekisteröinyt liittymistäsi oikein ja ilmainen ensimmäinen siirto jäi sinulla saamatta. Kannattaa kysäistä apua vielä Pikasiirron tiimiltä [email protected].

Juuri tutustuin Pikasiirtoon, mikä onkin oikeassa paikassa varsin pätevä systeemi. Kuten totesitkin, onhan se ihmeellistä, ettei voi siirtoa ilman viivettä tehdä. Täytyy olla pitkä aika kun olen rekisteröitynyt sivullesi ei muista , mutta hyvä että olen, sillä nämäkin uudet vinkkisi ovat kiinnostavia. Pikasiirtoon kirjauduin heti ja aionkin tulevaisuudessa seurata tekemisiäsi. On virkistävää kaiken bittisonnan seasta löytää oikeasti hyödyllinen linkki, siis yksityisen toimijan tekemänä ja pitämänä.

Kiitokset näistä, keep up your good work, palataan! Pikasiirto on tosiaan varsin kätevä, kun myös näin juhlapyhien aikaan siirtyy rahat käytännössä välittömästi. Mielenkiintoista nähdä, montako vuotta menee, ettei tällaisia välikäsiä enää tarvita. Joka tapauksessa hienoa, että tähän varsin pieneen vaivaan on kotimainen ratkaisu. Kiitos paljon mukavasta palautteesta! Lisää vinkkejä, linkkejä ja oppaita luvassa taas ensi vuonna.

Mitenköhän putiikkiinne saisi yhteyttä kun ei puhelimeen ainakaan vastata? Menossa tekemään rikosilmoitusta jonkun veloitettua lapsen tililtä rahaa Bittisiirrolle, vaikka kortti ei ole edes käytössä ja Nordean mukaan kyseessä on rikos.

Oletko aivan varma, ettei lapsesi ole käyttänyt Pikasiirtoa?

Bittisiirto suomi parisuhde -

Mistä bittisiirto suomi parisuhde painan ja voisitko kertoa tarkat ohjeet että miten teen kun pitäisi siirtää tietty summa minun nordean pankista yhden kaverin osuuspankkiin. Palveluun voidaan tunnistautua ainoastaan yksityishenkilön henkilökohtaisen sähköisen tunnistautumisen kautta, "bittisiirto suomi parisuhde". Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään, jos velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä Palveluntarjoajan velvollisuuksia. Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Mikäli Käyttäjä ei ole siirtänyt Maksutoimeksiannon edellyttämiä varoja Palveluntarjoajalle 30 minuutin kuluessa Maksutoimeksiannon antamisesta Palvelun kautta, peruuntuu Maksutoimeksianto automaattisesti. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä Käyttäjältä maksutapahtuman jäljittämisestä kohtuullinen korvaus, jos Käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon. Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Klikkaa ylhäältä Uusi siirto. Yhteensä-rivillä näkyvä summa veloitetaan sinun tililtäsi. Maksa tilisiirto verkkopankissa tai peru siirto, ellet halua viedä sitä loppuun asti. Nyt rahojen pitäisi olla vastaanottajan tilillä. Lopuksi sinun mahdollista katsoa kuitti tapahtumasta tai jakaa linkki suoritetusta maksusta esimerkiksi sähköpostilla vastaanottajalle. Olen itse tehnyt kymmeniä pikasiirtoja, ja kaikki ovat onnistuneet täydellisesti ilman ongelmia.

Rahat ovat siirtyneet pankista toiseen reaaliajassa, enkä havainnut siirrossa minkäänlaista ylimääräistä viivettä. Siirto kestää nykyisellään noin 30 sekuntia. Mikäli sinulla on käyttöä tällaiselle palvelulle, voin lämpimästi suositella Pikasiirtoa.

Mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan tarvitsemme erillisiä palveluita nopeisiin pankkien välisiin siirtoihin. Onko sinulla kokemuksia Pikasiirrosta?

Onko siinä jotain epäilyttävää, vai oletko jo palvelun vakituinen käyttäjä? Kerro kokemuksesi ja mietteesi kommenteissa. Lunasta ilmainen pikasiirtosi tästä. Liittymällä Pikasiirron käyttäjäksi tämän sivun linkeistä tai yllä olevasta painikkeesta saat lahjaksi ensimmäisen pikasiirtosi ilman palvelumaksuja ja säästät rahaa jopa kymmeniä euroja. Kokeilin tänään tuota teidän pikasiirtoa, ehkä olen ymmärtänyt tekstinne väärin. Sen jossa mainittiin, että ensimmäinen siirto on maksuton.

Minulta ainakin veloitettiin kulut. Siirryitkö Pikasiirron sivuille tämän artikkelin linkeistä tai tuosta sivupalkin bannerista? Mikäli siirryit ja rekisteröidyit käyttäjäksi ohjeen mukaisesti, olisi ensimmäisen siirron pitänyt olla ilman kuluja. Jos käytät verkkoselaimessasi AdBlockeria tai muuta mainokset estävää lisäosaa, voi olla, ettei Pikasiirto rekisteröinyt liittymistäsi oikein ja ilmainen ensimmäinen siirto jäi sinulla saamatta.

Kannattaa kysäistä apua vielä Pikasiirron tiimiltä [email protected]. Juuri tutustuin Pikasiirtoon, mikä onkin oikeassa paikassa varsin pätevä systeemi. Kuten totesitkin, onhan se ihmeellistä, ettei voi siirtoa ilman viivettä tehdä. Täytyy olla pitkä aika kun olen rekisteröitynyt sivullesi ei muista , mutta hyvä että olen, sillä nämäkin uudet vinkkisi ovat kiinnostavia. Pikasiirtoon kirjauduin heti ja aionkin tulevaisuudessa seurata tekemisiäsi.

On virkistävää kaiken bittisonnan seasta löytää oikeasti hyödyllinen linkki, siis yksityisen toimijan tekemänä ja pitämänä. Kiitokset näistä, keep up your good work, palataan! Pikasiirto on tosiaan varsin kätevä, kun myös näin juhlapyhien aikaan siirtyy rahat käytännössä välittömästi. Mielenkiintoista nähdä, montako vuotta menee, ettei tällaisia välikäsiä enää tarvita.

Joka tapauksessa hienoa, että tähän varsin pieneen vaivaan on kotimainen ratkaisu. Kiitos paljon mukavasta palautteesta!

Lisää vinkkejä, linkkejä ja oppaita luvassa taas ensi vuonna. Mitenköhän putiikkiinne saisi yhteyttä kun ei puhelimeen ainakaan vastata? Menossa tekemään rikosilmoitusta jonkun veloitettua lapsen tililtä rahaa Bittisiirrolle, vaikka kortti ei ole edes käytössä ja Nordean mukaan kyseessä on rikos. Oletko aivan varma, ettei lapsesi ole käyttänyt Pikasiirtoa? Pikasiirto-palvelua käytettäessä rahat siirtyvät ensin omalta pankkitililtä Bittisiirto Oy: Lisäksi kannattaa suunnata yhteydenotot ja kyselyt suoraan Pikasiirrolle sähköpostilla tuki at pikasiirto.

Kyllä, muutenhan siitä ei olisi paljoakaan hyötyä. Pikasiirto toimii siis ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Mistä linkistä painan ja voisitko kertoa tarkat ohjeet että miten teen kun pitäisi siirtää tietty summa minun nordean pankista yhden kaverin osuuspankkiin. Ja pitäisi saada siis tuo pikasiirto ilmaiseksi.

Tein eilen tilisiirron ohjeittesi mukaisesti. Rahat eivät näy vastaanottajan tilillä vieläkään. Edustamani yrityksen oman lakimiehen mukaan tämänkaltainen palvelu on laiton. Bittisiirto tarjoaa maksutapahtuman toteuttamista. Bittisiirron maksupalveluiden tarjoamista ja toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL , FI Helsinki, puhelin 09  51, www. Käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin rekisteröitymällä Palveluun.

Käyttäjä saa kaikki Palvelun ominaisuudet käyttöönsä kuitenkin vasta, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, Käyttäjä on tunnistautunut vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä käyttäen TUPAS ja Palveluntarjoaja on vahvistanut käyttäjätilin tunnistamalla Käyttäjän. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessään Palvelua. Käyttöehdot ovat milloin tahansa saatavissa ja tallennettavissa osoitteessa https: Käyttäjän tulee olla vuotta täyttänyt eli täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen.

Palveluun voidaan tunnistautua ainoastaan yksityishenkilön henkilökohtaisen sähköisen tunnistautumisen kautta. Käyttäjän on valittava henkilökohtainen salasana rekisteröityessään Palveluun Palveluntarjoajan verkkosivuston kautta. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ja käyttämään salasanaa ja muita tunnuksia huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Käyttääksesi Palvelua sinun tulee hyväksyä nämä Pikasiirto-palvelun Käyttöehdot. Et voi käyttää Palvelua ellet hyväksy Käyttöehtoja. Samalla kun hyväksyt Käyttöehdot, hyväksyt myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntö. Käyttöehdot hyväksytään suoraan käyttämällä Palvelua. Tässä tapauksessa ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluntarjoaja katsoo Palvelun käyttösi Käyttöehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien.

Et voi käyttää Palvelua, etkä hyväksyä Käyttöehtoja jos a sinulla ei ole oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Bittisiirto Oy: Ennen kuin jatkat, sinun on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa itsellesi kopio Käyttöehdoista arkistointia varten.

Voidaksesi käyttää Palvelua, Palveluntarjoajan on hyväksyttävä käyttäjätilisi. Voit toimittaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot rekisteröityessäsi Palveluun Käyttäjäksi. Antaessasi tunnistamiseen edellytetyt tiedot, vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä.

Palvelun Käyttäjän tulee toimittaa omat tunnistustietonsa sekä tunnistautua käyttäen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä TUPAS. Käyttäjätilin hyväksymiseksi Palveluntarjoaja voi tarvittaessa pyytää Käyttäjää toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestään. Palveluntarjoaja voi lisäksi etsiä Käyttäjästä tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä. Oikeushenkilön edustajan tulee toimittaa yrityksen tunnistustiedot, omat tunnistustietonsa, yrityksen kaupparekisteriote tai vastaava , yhtiöjärjestys, tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista sekä kopio passi- tai henkilökortista.

Tiedot voidaan antaa rekisteröitymisen yhteydessä tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Mikäli Käyttäjä jättää toimittamatta minkä tahansa Palveluntarjoajan pyytämän tiedon taikka mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö, jäädyttää käyttäjätili ja rahavarat sekä olla toteuttamatta Maksutoimeksiantoa siihen saakka, kunnes oikeat, paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot toimitetaan Palveluntarjoajalle.

Käyttäjätilin hyväksyminen on Palveluntarjoajan päätettävissä. Palveluntarjoaja voi jättää käyttäjätilin hyväksymättä mistä tahansa syystä ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja voi perua tekemänsä käyttäjätilin hyväksynnän koska tahansa ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Mikäli käyttäjätilin hyväksyntä perutaan, Käyttäjä ei pysty käyttämään Palvelua.

Palvelua saa käyttää vain lailla sallittuihin tarkoituksiin lakien ja Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Väärän nimen tai muiden henkilötietojen antaminen taikka muu lainvastainen toiminta on kiellettyä. Palveluntarjoaja tekee kaikkensa myötävaikuttaakseen petollisten Käyttäjien saattamiseen vastuuseen, ja häiriökäyttäytymisestä voidaan ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle viranomaiselle.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei saa käyttää tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.

Pikasiirto-palvelu mahdollistaa rahan siirtämisen eri pankeissa sijaitsevien pankkitilien välillä tavallista tilisiirtoa nopeammin. Pikasiirto-palvelussa on mahdollista tehdä maksuja. Palvelussa ei ole mahdollista vastaanottaa maksuja.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että maksu välitetään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään tunnin viiveellä. Palvelu toimii Suomessa toimivien pankkien ja niiden tarjoamien maksutilien välillä.

Tuetut pankit ovat eritelty Palvelun internetsivuilla. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja Maksunsaajan välisen sopimuksen osapuoli, vaan toimii ainoastaan maksutapahtuman toteuttajana Käyttäjän antamalle Maksutoimeksiannolle.

Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Käyttäjää koskevia tietoja, myös luottotiedot, Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein. Tietoja voidaan käyttää Käyttäjän luottokelpoisuuden arvioimiseen ja palvelujen tuottamiseen Käyttäjälle sekä markkinoinnin suuntaamiseen.

Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille rikosten selvittämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjällä on velvollisuus antaa Palveluntarjoajalle Käyttäjän tunnistamiseksi ja tuntemiseksi tarvittavat tiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Käyttäjän antamia tietoja, kuten Käyttäjän tilinumero ja nimi, Maksunsaajan pankille.

Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan Maksunsaajalle Käyttäjän nimen. Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Maksunsaajaa koskevia tietoja Käyttäjän pankille.

Maksujen mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Palveluntarjoaja pyrkii lähettämään tiedot Käyttäjän sekä Maksunsaajan pankille tiedot maksajasta sekä Maksunsaajasta maksutoimeksiannon toteuttamisen yhteydessä.

Käyttäjä tekee Maksutoimeksiannon ja antaa suostumuksensa Maksutoimeksiannon toteuttamiseen antamalla Palveluntarjoajalle maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot sekä suorittamalla Maksutoimeksiantoa vastaavan summan ja Palveluntarjoajan palvelumaksun verkkopankkimaksun kautta Palveluntarjoajalle. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja vastaanotetuksi, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän antamat tiedot ja verkkopankkimaksun.

Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Palveluntarjoajalle antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Käyttäjä on antanut Maksutoimeksiannon Palveluntarjoajalle ja suorittanut edellä mainitun verkkopankkimaksun Palveluntarjoajalle. Käyttäjän on annettava riittävät ja oikeat tiedot Maksutoimeksiannon suorittamista varten. Näitä tietoja ovat erityisesti:.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että edellä mainitut tiedot ovat oikein eikä Palveluntarjoaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Maksutapahtuma välitetään Maksunsaajalle yksinomaan kansainvälisen tilinumeron IBAN-koodin perusteella, vaikka Käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muita tietoja Maksutoimeksiannon toteuttamiseksi.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan Maksutoimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua tai sen osaa, jos Maksutoimeksianto ei sisällä sen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut Käyttäjän verkkopankkimaksua tai Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy.

Palveluntarjoaja ilmoittaa tällöin Käyttäjälle Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä Käyttäjän rekisteröimisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty. Mikäli Käyttäjä ei ole siirtänyt Maksutoimeksiannon edellyttämiä varoja Palveluntarjoajalle 30 minuutin kuluessa Maksutoimeksiannon antamisesta Palvelun kautta, peruuntuu Maksutoimeksianto automaattisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus jättää Maksutoimeksianto suorittamatta ja lopettaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä rikollista toimintaa maksun välitykseen liittyen.

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Maksutoimeksianto toteuttamatta, jos se on joko Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin taikka Palveluntarjoajan teknisten syiden vuoksi estynyt.

Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein avustamaan Käyttäjää maksutapahtuman jäljittämisessä. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä Käyttäjältä maksutapahtuman jäljittämisestä kohtuullinen korvaus, jos Käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Jos Maksutoimeksianto on jäänyt kokonaan toteuttamatta, Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle maksun rahamäärän ilman aiheetonta viivästystä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palvelumaksun palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että Käyttäjä on antanut Palveluntarjoajalle virheellistä tai puutteellisia tietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä Palveluiden käyttämisestä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen palvelumaksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää kyseiset maksut siirrettävistä varoista ennen varojen siirtämistä Maksunsaajalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Maksunsaajan tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti perimistä palvelumaksuista tai palkkioista.

Hinnaston mukainen palvelumaksu on 2,9 prosenttia maksun määrästä plus kaksi 2 euroa per siirto. Palveluntarjoaja antaa Palvelua koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelua suomen kielellä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan sähköiset viestit. Maksupalvelun Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen aikana Puitesopimuksen ehdot sekä tässä asiakirjassa annetut ennakkotiedot sähköpostitse. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksutapahtumien toteutuksessa tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo toteutettu Maksunsaajalle kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Käyttäjälle sähköpostitse.

2 thoughts on “Bittisiirto suomi parisuhde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *